Disclaimer

First things first; wie zijn wij?

Met Privésite.eu willen wij uw zoektocht naar het ideale privé-gezelschap of escorte zo eenvoudig mogelijk maken. Via ons platform is contact leggen met onze gebruikers slechts een kleine moeite. Wij regelen zelf geen ontmoetingen en kunnen geen garanties geven rond gewekte verwachtingen en het gedrag van onze Gebruikers. Wij raden aan om steeds de nodige voorzorgen te nemen indien een offline contact met andere gebruikers volgt.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons of onze diensten, kan je ons steeds contacteren met volgende communicatiemiddelen:

MIRAMOS BVBA
BE 0562.821.813
2170 Merksem
info@privesite.eu

Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds jouw contactdetails en alle nuttige informatie zodat we jou nog beter en sneller een antwoord kunnen geven.

LET OP: Hoewel wij alle maatregelen nemen om te verhinderen dat informatie uit advertenties onjuist of zelfs bedrieglijk is, kunnen wij hier geen absolute garanties op verschaffen. Wees dus steeds een kritische gebruiker!

LET OP: Onze website en diensten richten zich enkel tot volwassenen. Dit betekent dat je moet voldoen aan de minimumleeftijd die de wetgeving van jouw land vereist om gebruik te maken van onze website. Voor België is deze leeftijd bepaald op 18 jaar.

Waarom deze disclaimer?

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten, onze Voorwaarden. Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit een verwijzing naar onze Disclaimer, Verkoopsvoorwaarden, de Privacy & Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan.

Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons (www.privesite.eu) als voor jou als gebruiker. Je bent reeds een “Gebruiker” zodra je onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen maar evengoed indien je gebruik maakt van onze (betalende) dienstverlening. Voor dit laatste verwijzen we je graag ook door naar onze bijkomende specifieke voorwaarden. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Onze website en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud op onze website wordt grotendeels door onze geregistreerde gebruikers en derde partijen bepaald en via geautomatiseerde processen op onze website geplaatst. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op de website verschijnt en nemen hierbij alle nodige maatregelen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden. Wij zijn niet verplicht om de inhoud van onze gebruikers voorafgaand aan de plaatsing te controleren. Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

We kunnen dus geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk zijn voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Grenzen aan het Gebruiksrecht

Iedere gebruiker moet bij het gebruik van de website steeds zorgen dat zijn gebruik niet in strijd is met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

Het is de gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.

Het is niet toegestaan de website en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

Het is niet toegestaan om andere gebruikers te stalken en/of overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de gebruikersprofielen van andere gebruikers.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde privésite.eu en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Het staat de gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar onze website te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

Verwerking persoonsgegevens

Hoewel je het niet altijd beseft als gebruiker betekent een bezoek aan onze website in zekere zin een verwerking van persoonsgegevens. De mate van verzameling en verwerking hangt uiteraard af van het gebruik en een eventuele registratie. De informatie die verkregen wordt bij een registratie is noodzakelijk voor de goede werking van onze dienstverlening. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Iedere gebruiker kan ervan op aan dat privésite steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens en hiervan duidelijke en correcte informatie verschaft. Voor meer informatie over ons privacybeleid kan je steeds terecht op onze privacy statement en cookie statement.

Algemeen

Wij behouden ons de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De geregistreerde gebruiker geniet uiteraard steeds zijn zekerheden hieromtrent zoals bevestigd in de specifieke voorwaarden. Hiervoor moet geen kennisgeving aan de gebruiker worden gegeven. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding.

Indien wij daarenboven een schending van onze Voorwaarden door de gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is er één voor en door gebruikers opgesteld. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Jouw inbreng wordt verwacht op email.

© 2014 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (Voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.